Vi er 50+ frivillige fordelt på tre lokal-afdelinger i København, Aalborg og Fyn!

Center for Voldsforebyggelse blev stiftet i 2019 af ildsjæle og iværksættere. Tilsammen strækker udgør organisationens kompetencer sig fra antropologi, psykologi, kriminologi, statskundskab, økonomi, udviklingsstudier, teatervidenskab, internationale studier og anvendt filosofi. Disse ekspertiser muliggør et tværfagligt blik på vold og ulighed, der både favner individets erfaring og behov, og sætter dette i et samfundsmæssigt perspektiv som kan skabe nye strategier til stoppe vold og ulighed i samfundet.

Målgrupper

  • Har du været udsat for vold?
  • Er du pårørende til en voldsudsat?
  • Har du en dobbeltrolle i volden som både udsat og udøver?
  • Vil du lære at forebygge vold?

Så er du vores målgruppe!

Vores støtte, uanset om det er i en samtale om udsathed, eller om du vil lære at forebygge vold gennem undervisning, så er udgangspunktet det samme!

Vi er voldsudsatte og eksperter i at forebygge vold. Vi samskaber viden til forebyggelse i  fællesskaber. Sammen udfordrer vi skadelige normer og sætter gang i samtaler om trivsel. 

Metoder & forandringsstrategi

I CFV arbejder vi med anerkendt forskning i det forebyggende arbejde – men vi inddrager viden fra støttegrupperne og udvikler og udgiver egen viden, direkte fra målgrupperne.

Vi bruger denne viden, når vi uddanner og træner fagfolk, voldsudsatte, aktivister, eksperter og studerende.

Mellem videnskab & virkelighed

Vores arbejde er både teoretisk og feltorienteret. Vores team har dybdegående viden om vold, de fleste har mærket volden på egen krop og vi repræsenterer til sammen en bred vifte af ekspertbaggrunde.

Med vores fælles tværfaglige indsats er vi i stand til aktivt at forebygge og udvikle innovative løsninger på komplekse sociale problemstillinger. Vores styrke er metodeudvikling og dybdegående viden om vold.

Nye måder at tale om vold på

“Vi sætter fokus på vold som et samfundsproblem – og ikke det enkelte individs problem.”

Vi ser, at fysisk vold ofte er forbundet med diskrimination, eksempelvis racisme og sexisme. Det betyder, at når personer identificerer at have været udsat for fysisk vold, har de typisk også været udsat for sproglige voldsformer som f.eks diskrimination. Derfor behandler vi diskrimination og psykiske voldsformer på lige fod med fysiske voldsfomer.

Som medlem af foreningen får du redskaber til og sprog for at forstå og tale om vold, Sammen skaber vi den samfundsmæssige forandring, der skal til for at forebygge vold. Vi hjælper voldsudsatte med at få en aktiv rolle i bekæmpelsen af vold, og gøre dem til en aktiv del af forandringen.  

CFVs organisatoriske metoder afspejler organisationens vilje til at modarbejde alle former for vold. Som videns- og kompetencecenter med fokus på peer-to-peer metoder er vi eksperter inden for forebyggelsesstrategier.

Vi bygger politik i samarbejde med dem der har brug for forandringen. Vi taler med politikerne og inddrager ekspertviden samt bringer og konceptualiserer viden fra personer, der har oplevet vold. Vi anvender denne viden, når vi udformer målrettede handlingsplaner og uddanner deltagere, fagfolk og studerende, især ved at gøre det muligt for enkeltpersoner at omforme negative erfaringer til stærk, inkluderende politik mod mistrivsel.

Derfor er organisationens indsatser opbygget om tre tilbud som et præventivt, primært voldsforebyggende arbejde. På den måde arbejder CFV målrettet på at bryde den generationelle vold. 

 Et dynamisk vidensafsæt 

Vi henter hele tiden ny viden om vold fra støttegrupperne. Det betyder at vi evaluerer støttetilbud løbende og anvender den viden i uddannelses- og forskningsindsatsen hvor de omformes til forskellige former for vidensprodukter om voldsforebyggelse der kan anvendes i praksis til forskellige målgrupper. 

Vi fandt det højst nødvendigt at producere ny viden om vold på baggrund af en målgruppe- og en behovsanalyse samt en kortlægning af eksisterende forskning på voldsområdet, der viste to fund, der gør det svært for den målgruppe CFV afdækker at søge og modtage støtte og viden om vold.